Herroepingsrecht - uw rechten als consument

TERUG

Verwijzing herroepingsrecht conform: Wetboek Economisch Recht Boek VI. artikel 45, 8°-11° betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Krachtens de wet beschikt de klant over een periode van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de levering van de goederen (verbruiksgoederen) tijdens dewelke hij zijn bestelling zonder kosten kan annuleren.

Gezien de aard van de goederen moet dit in zijn originele verpakking, ongeopend en met alle toebehoren worden geretourneerd. Wij vragen u dan ook de verpakkingen met de nodige zorg te behandelen en enkel dusdanig te openen zodat u kan oordelen of u het product houdt of afziet van de aankoop.

Het terugsturen van de goederen valt onder uw verantwoordelijkheid, wanneer deze (geheel of gedeeltelijk) verloren gaan of beschadigd en/of onvolledig toekomen kunnen wij u niet vergoeden.

Voor diensten, deze worden pas uitgevoerd, ten minste 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst zodat de consument hiervoor 14 kalenderdagen bedenktijd krijgt alvorens van zijn aankoop hieromtrent af te zien.

Uiterlijk 30 dagen nadat wij de goederen terug hebben ontvangen en beoordeeld, ontvangt U het aankoopbedrag inclusief eventueel betaalde transportkosten terug.

Deze bepalingen doen geen afstand van de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Wanneer u hierover vragen of meer informatie wenst te ontvangen kan u contact met ons opnemen via ons contactformulier, de link hiervoor vindt u bovenaan de website terug onder “contact”.

Wanneer er een geschil of klacht zou zijn waar beide partijen niet tot een oplossing geraken, (verkoper & consument) voorziet de wetgever een contactpunt waar de consument zich met zijn geschillen en klachten kan richten.

Hieronder vindt u de link naar de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie, bevoegd voor elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in België Consumentenombudsdienst.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter verwijzen wij u graag naar het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link : Online Dispute Resolution platform

NB: Dit bestuurslichaam is belast met het controleren van de toepassing van reglementeringen van economische aard. Het is niet bevoegd voor burgerlijke geschillen.

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u het formulier te gebruiken dat u terugvind via volgende link : Herroepingsformulier

Afdrukken


TERUG