Rumology.be - Algemene voorwaarden

HOME

HERROEPINGSRECHT

Verwijzing herroepingsrecht conform: Wetboek Economisch Recht Boek VI. artikel 45, 8°-11° betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming:

De consument heet het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Krachtens de wet beschikt de klant over een periode van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de levering van de goederen (verbruiksgoederen) tijdens dewelke hij zijn bestelling zonder kosten kan annuleren.

Gezien de aard van de goederen moet dit in zijn originele verpakking, ongeopend en met alle toebehoren worden geretourneerd. Wij vragen u dan ook de verpakkingen met de nodige zorg te behandelen en enkel dusdanig te openen zodat u kan oordelen of u het product houdt of afziet van de aankoop.

Het terugsturen van de goederen valt onder uw verantwoordelijkheid, wanneer deze (geheel of gedeeltelijk) verloren gaan of beschadigd en/of onvolledig toekomen kunnen wij u niet vergoeden.

Voor diensten, deze worden pas uitgevoerd, ten minste 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst zodat de consument hiervoor 14 kalenderdagen bedenktijd krijgt alvorens van zijn aankoop hieromtrent af te zien.

Uiterlijk 30 dagen nadat wij de goederen terug hebben ontvangen en beoordeeld, ontvangt U het aankoopbedrag inclusief eventueel betaalde transportkosten terug.

Deze bepalingen doen geen afstand van de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Wanneer u hierover vragen of meer informatie wenst te ontvangen kan u contact met ons opnemen via ons contactformulier, de link hiervoor vindt u bovenaan de website terug onder “contact”.

Wanneer er een geschil of klacht zou zijn waar beide partijen niet tot een oplossing geraken, (verkoper & consument) voorziet de wetgever een contactpunt waar de consument zich met zijn geschillen en klachten kan richten.

Hieronder vindt u de link naar de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie, bevoegd voor elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in België : Consumentenplatform.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter verwijzen wij u graag naar het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link : Online Dispute Resolution.

NB: Dit bestuurslichaam is belast met het controleren van de toepassing van reglementeringen van economische aard. Het is niet bevoegd voor burgerlijke geschillen.

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u het formulier te gebruiken dat u terugvind via volgende link : Herroepingsformulier


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Rumology.be, Bilzen, 15 April 2016

Wij danken u voor uw bezoek aan www.rumology.be, hierna genoemd als de “verkoper en/of rumology.be”, beheert door Guy Plompen met maatschappelijke zetel; Hasseltsestraat 30, 3740 – Bilzen met ondernemingsnummer 0859 298 848, B.T.W. nr. : BE0859.298.848.

Rumology.be biedt een online assortiment van gedistilleerde dranken en aanverwanten aan.

Lees aandachtig onze Algemene Voorwaarden, deze bepalen de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website, het aanmaken van een account en de aankoop van goederen.

Op onze website vindt u steeds de laatste en enig geldende versie van onze Algemene Voorwaarden.

U kan deze hier ook downloaden om op te slaan of af te drukken.

1. Gebruik van de website www.rumology.be.

1.1 Rumology.be biedt een platform aan voor bezoekers om producten te kopen, de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website, door uw bezoek aan rumology.be verklaart u kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

1.2 De Verkoper behoudt zich het recht om de toegang tot de website te blokkeren aan éénieder die de geldende Algemene Voorwaarden niet naleeft en dit zonder voorafgaande verwittiging. Om aankopen te kunnen doen op Rumology.be dient u een account aan te maken en gebruik te maken van de aangeboden betalingsmogelijkheden.

1.3 Eveneens dient u als koper ouder te zijn dan 18 jaar. Rumology.be behoudt zich het recht om bijkomende informatie op te vragen als er twijfel is over de leeftijd om uit te sluiten dat u als koper minderjarig bent. Als blijkt dat u minderjarig bent zal de verkoop zonder voorafgaande verwittiging geannuleerd worden en wordt uw account geblokkeerd. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van andermans identiteit, proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

1.4 Bij de aankoop dient u bij het plaatsen van uw bestelling het daarvoor voorziene vakje aan te kruisen dat u kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden. Hierdoor aanvaard u alle bepalingen in onze Algemene Voorwaarden.

1.5 Rumology.be behoudt zich steeds het recht om uw aankoop al dan niet te aanvaarden. Uw aankoop kan, maar niet uitsluitend, geweigerd worden omwille van onderstaande redenen;
• De verstrekte gegevens voor identificatie zijn niet volledig of onjuist;
• U tracht zich aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
• U maakt gebruik van een andere identiteit dan uw eigen identiteit;
• U komt de door Rumology.be Algemene Voorwaarden niet of niet volledig na;
• Elke andere reden op grond vanwaar wij redelijkerwijs kunnen oordelen dat uw aankoop niet aanvaard kan worden.

1.6 Wanneer uw aankoop volledig en afgerond is ontvangt u hiervoor een bevestigingsmail met alle, voor u, relevante informatie betreffende uw bestelling. U kan uw bestelling, via de website www.rumology.be door middel van in te loggen via uw account, te allen tijde opvolgen.

1.7 Aan de inhoud van onze website besteden wij de grootst mogelijk aandacht en zorg, deze inhoud is onderhevig aan wijzigingen. Inhoud kan te allen tijde wijzigen, verwijderd worden en aangepast zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid van de gegevens. Rumology.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de website, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die werd veroorzaakt door het gebruiken van deze inhoud.

1.8 Het is onder geen enkele wijze en geen enkele vorm toegestaan het geheel, of delen van het geheel waaruit de website bestaat te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met goedkeuring van Rumology.be. Het betreft hier gegevens die intellectuele eigendom zijn van Rumology.be.

2. Verkoopsvoowaarden

2.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, terug te vinden op de website www.rumology.be en elke andere overeenkomst die tussen de verkoper en de koper tot stand komt.

2.2 Vooraleer we spreken van een overeenkomst dient u, bij het plaatsen van uw bestelling, de Algemene Voorwaarden te accepteren. Deze worden u duidelijk en in verstaanbare taal ter beschikking gesteld. Indien om de één of andere reden deze Algemene Voorwaarden niet aan u kunnen getoond worden kan u hiervan een kopie bekomen door middel van een e-mail t.a.v. info@rumology.be. Via onze website www.rumology.be kan u, via een link, deze Algemene Voorwaarden ook downloaden zodat u deze kan opslaan of afdrukken.

2.3 Als er naast onze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als deze in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden zal u als consument steeds de voordeligste tekst in uw voordeel kunnen inroepen.

2.4 Bij aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur of onderworpen aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod, bij voorkeur bij het product zelf.

2.5 De producten die aangeboden worden ter verkoop trachten wij een zo volledig en duidelijk mogelijke omschrijving mee te geven om u een goede beoordeling te laten maken van het aangeboden product. Bij het gebruik van de afbeeldingen trachten wij een zo waarheidsgetrouwe weergave te laten zien van de aangeboden producten. Deze online weergaven kunnen evenwel afwijken van de realiteit onder andere door contrasten die bij het fotograferen gebruikt werden, instellingen van beeldschermen, etc. … Rumology.be kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat u als consument dit wenst kan u afzien van uw verkoop, hiervoor kan u gebruik maken van het herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.

2.6 De prijzen die zijn weergegeven zijn inclusief B.T.W., taksen, diensten en overige belastingen, volgens de Belgische wetgeving. Eventuele transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijsstelling van een product. Deze worden vermeld voordat u, uw aankoop definitief plaatst en worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van bestelling van toepassing zijn, berekend in functie van de grootte van uw pakket en de bestemming.

2.7 Tijdens de periode van een product waarover een promotie (aanbieding) van toepassing is, wijzigt de prijs niet gedurende deze periode, met uitzondering van veranderingen in B.T.W.-tarieven.

2.8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden enkel voorafbetalingen via de website www.rumology.be aanvaard. Indien anders overeengekomen en de betaling bereikt ons niet of niet volledig dan worden hiermee kosten in rekening gebracht. Vanaf de dertigste dag na de factuurdatum rekenen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest aan van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag. De goederen blijven eigendom van Rumology.be tot op het moment dat een volledige betaling ontvangen wordt, bovendien kunnen we beslissen om de goederen op elk moment, op uw kosten, terug te nemen. Het is niet toegestaan de door ons geleverde goederen door te verkopen, weg te schenken, als onderpand te gebruiken of te ledigen zolang er openstaande facturen zijn.

2.9 Als u opmerkt dat er onjuistheden in uw betaalgegevens zitten of u merkt iets verdacht tijdens uw betaling gelieve dan onmiddellijk uw aankoop af te breken en ons dit te melden op het volgende e-mailadres; info@rumology.be.

2.10 Rumology.be garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen, rekening houdend met de specificaties van het product. Op het ogenblik van bestellen wordt u ook gegarandeerd dat de producten voldoen aan de op dat ogenblik bestaande en geldende wetten. Stelt u bij de levering van de goederen vast dat er producten zijn die niet voldoen aan hetgeen u bestelde, of beschadigd dan dient u dit binnen de 24u te melden aan Rumology.be per e-mail op info@rumology.be.

2.11 De goederen worden geleverd, na ontvangst van de betaling, op het door u opgegeven afleveradres bij bestelling. Dit voor zover redelijkerwijs mogelijk is binnen een termijn van 30 dagen na het ontvangen van de betaling en op voorwaarde dat de door u opgegeven gegevens correct en volledig zijn. Indien een product niet leverbaar zou zijn binnen deze termijn van 30 dagen, afhankelijk van de beschikbaarheid, wordt u hiervan voor het verstrijken van deze 30 dagen op de hoogte gebracht. De verzending van de goederen gebeurt steeds op verantwoordelijkheid en risico van Rumology.be, U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die eventueel tijdens het transport verloren gaan of beschadigd raken. Wanneer u goederen terugstuurt naar ons, binnen de 14 dagen na aankoop bent u verantwoordelijk voor het transport (zie herroepingsrecht).

2.12 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden om onze verplichtingen na te komen. In dit geval zullen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel definitief ontbinden. Ook uzelf als consument beschikt in een geval van overmacht over hetzelfde recht. Overmacht is elke omstandigheid die buiten onze wil en controle om ervoor zorgt dat wij onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren. Hieronder begrijpen wij onder meer; stakingen, brand, bedrijfs-, energie-, telecommunicatiestoringen en/of op enig moment niet beschikbaar/toegankelijk zijn van onze webshop host, niet –of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, …

2.13 Rumology.be gaat voor 100% tevreden klanten. Als u toch klachten zou hebben over onze dienst(en) dan bieden wij u graag een luisterend oor en trachten wij deze met u op te lossen. U kan hiervoor het contactformulier op onze website gebruiken of u kan een e-mail sturen naar info@rumology.be. U kan ons ook contacteren voor bijkomende inlichtingen en of opmerkingen, onduidelijkheden in de Algemene Voorwaarden en alle overige vragen en opmerkingen die kunnen bijdragen tot de klanttevredenheid. Wenst u dit aangetekend te doen kan u, uw klacht sturen naar Rumology.be, t.a.v. Dhr. Plompen Guy, Hasseltsestraat 30, 3740 – Bilzen (België). Indien uw klacht van die aard is dat u van mening bent dat wij dit onderling niet opgelost krijgen en u wenst deze via juridische weg over te maken is enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Tongeren bevoegd om uw klacht en geschillen te ontvangen, die kunnen voortvloeien uit de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Op alle overeenkomsten die worden opgesteld is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

WEBSHOP